Skip to content

Álláshirdetés-Falugondnok

Potyond Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Potyond Község Önkormányzata
Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9324 Potyond, Szabadság utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szakmai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         8 Általános,

          magyar állampolgárság

B kategóriás jogosítvány

falugondnoki alapképzettség, vagy megszerzésének vállalása

egészségügyi alkalmasság

önálló munkavégzésre való képesség

büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         középiskolai/gimnáziumi érettségi,

·         falugondnoki alapképzettség megléte

·         gépjárművezetői gyakorlat, balesetmentes vezetés

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű empátia

•         Jó szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         motivációs levél – miért szeretne falugondnok lenni

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény másolata, vagy az elektronikusan benyújtott igényről szóló visszaigazolás

•         érvényes gépjárművezetői engedély másolata

•         Falugondnoki alapképzettséget igazoló dokumentum másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja és a feladat ellátásához szükséges képesítést a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 éven belül megszerzi, valamint falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül, ha a közalkalmazotti jogviszonyt önhibájából vagy rendkívüli felmondással szünteti meg, a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti

•        a pályázó nyilatkozata a 3 hónap próbaidő vállalásáról

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Vilmos Sándor polgármester nyújt, a +36305954127 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Potyond Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9324 Potyond, Szabadság utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/143/2020.valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye (kivéve erkölcsi bizonyítvány utólagos benyújtása, amennyiben igazolás csatolására sor került). A kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról Potyond Község Önkormányzat képviselő testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Potyond honlapja

Potyond hirdetőtáblák

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának tényét, annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli a pályázatot kiíró. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.potyond.hu honlapon szerezhet.